Cardona Pla Estratègic

Pàgina d'inici » Llibre Blau | Pla Estratègic de Cardona » Empresa – Una nova economia

Empresa – Una nova economia

Anuncis

Línia Estratègica 2
Objectiu general: Promoure un teixit empresarial diversificat i desenvolupador dels recur­sos endògens del territori.

El Pla estratègic de la vila de Cardona considera el suport a l’empresa i en especial al sector industrial com un pilar bàsic del desenvolupament econòmic. L’objectiu de promoure un teixit empresarial dinà­mic i una indústria diversificada i desenvolupadora dels recursos endògens del territori es considera una qüestió de vital importància de cara a la promoció econòmica i la generació de llocs de treball de qualitat.

Dins d’aquesta línia estratègica es consideren tres grans programes d’activitat.

En primer lloc, es consideren els projectes orientats a fomentar la diversificació i la diferenciació del cultiu empresarial del municipi incloent projectes de desenvolupament dels diversos sectors amb presència en el teixit empresarial del municipi.

En segon lloc, es considera un programa d’accions orientades al foment del dinamisme dels polígons industrials del territori, tenint en compte la voluntat de fer més estreta la relació de Cardona amb Sol­sona dins l’organisme de desenvolupament econòmic encarregat de l’aplicació d’aquest Pla.

Finalment, en la línia estratègica de desenvolupament industrial, s’hi inclouen un seguit de projectes que responen al repte de planificar i gestionar la formació contínua de les empreses del territori, tre­ballar en la intermediació laboral per cobrir les seves necessitats de treball i, finalment, també orien­tats a promoure la creació de noves empreses a través del foment de l’emprenedoria i la cooperació industrial.

Programa 2.1 Diversificació i diferenciació del cultiu empresarial
El suport a la diversificació i diferenciació del cultiu empresarial inclou diversos projectes. En­tre aquests projectes té molta importància la dinamització industrial i, si partim de l’existència d’empreses del territori que ja s’hi dediquen, s’inclouen com a qüestió estratègica les accions orien­tades a fomentar les activitats de suport a la indústria minera de Súria.

Aquest projecte, comptant amb la concertació amb el municipi veí, parteix de la voluntat d’aprofundir en el desenvolupament de serveis complementaris a l’activitat minera catalogant els serveis que s’ofereixen en l’actualitat i explorant les necessitats no satisfetes.

També s’inclouen accions orientades a promoure el dinamisme del sector primari, en un projecte es­pecífic per facilitar el relleu generacional en el món de la pagesia i amb la intenció de treure el màxim rendiment dels espais agrícoles locals.

De manera complementària a aquests projectes s’articulen dos projectes de dinamització i impuls a sectors que podrien ser estratègics per al municipi com la indústria de la sal i la potassa i la indústria de la fusta.

En aquests camps sectorials s’articulen estudis per valorar les seves possibilitats d’implantació al territori i en ordre a la definició d’accions orientades a millorar la cadena de valor.

Finalment, per promoure el desenvolupament del sector tecnològic, es contempla la realització d’un estudi sobre les complementarietats tecnològiques dels actius industrials del territori.

Projectes a desenvolupar:
2.1.1 Foment de la indústria de suport a l’activitat minera de Súria
2.1.2 Desenvolupament del sector agroalimentari
2.1.3 Desenvolupament i impuls a la indústria de la sal
2.1.4 Desenvolupament i impuls a la indústria de la fusta
2.1.5 Desenvolupament del sector tecnològic

Programa 2.2 Dinamització dels polígons industrials de Cardona-Solsona
En el marc d’aquest programa s’inclouen les actuacions i projectes que s’orienten al foment de l’activitat econòmica en els polígons industrials de Cardona i Solsona. Els projectes, en aquest sentit, s’agrupen en quatre temàtiques diferents.

En primer lloc, es considera la singularització i diferenciació de les activitats econòmiques que es cultiven als polígons actualment.

En segon lloc, es consideren les accions orientades a preveure la dotació de sòl industrial per a la ubicació de noves activitats econòmiques o per a l’ampliació de les ja existents.

En tercer lloc, s’agrupen les accions orientades a millorar l’adequació i el condicionament dels polí­gons existents.

Finalment, es consideren les accions de màrqueting per promoure l’atracció de noves activitats econòmiques en aquests.

Projectes a desenvolupar:
2.2.1 Singularització i diferenciació dels cultius econòmics dels polígons
2.2.2 Previsió estratègica del sòl industrial i millora de les condicions legals per a la ubicació d’activitats
2.2.3 Condicionament i adequació dels polígons
2.2.4 Pla de màrqueting per atraure activitats de qualitat al polígon industrial
2.2.5 Desplegament de la fibra òptica i millora de la connectivitat als polígons

Programa 2.3 Recursos humans, cooperació i emprenedoria
En aquest programa s’inclouen aquells projectes que tenen relació directa amb la gestió dels recur­sos humans, la millora contínua de la formació dels treballadors i la intermediació laboral, entre altres.

La formació contínua de les empreses del territori implica accions de detecció de necessitats, plane­jament i gestió d’accions formatives.

La intermediació laboral amb l’objectiu de retenir talent implica l’estudi de perfils estratègics per al territori així com la creació d’aliances amb els agents formatius.

Finalment, el foment de l’emprenedoria s’estructura al voltant del projecte de creació i dinamització d’un viver d’empreses que es pretén que actuï com un impuls per a l’atracció de noves activitats econòmiques.

Projectes a desenvolupar:
2.3.1 Formació empresarial contínua per a les empreses del territori
2.3.2 Elaboració del catàleg de serveis a les empreses
2.3.3 Programa per a la gestió del talent i transferència del coneixement
2.3.4 Programa per al foment de la innovació i la intraemprenedoria
2.3.5 Viver d’empreses i foment de la cooperació i l’emprenedoria col·lectiva
2.3.6 Servei d’atenció i assessorament a les empreses
2.3.7 Foment de projectes de cooperació interempresarial

Programa 2.4 Comerç
El comerç és una de les activitats més integradores i transversals en la dinàmica d’un poble.

És per això que cal identificar projectes col·lectius, que millorin el treball en equip d’aquest sector, per així enfortir-lo i ajudar-lo a manifestar i socialitzar la seva enorme riquesa. Els actius del comerç de qualitat no són solament comercials, sinó que tenen un paper clau en la dinamització social i cultural del poble.

Durant les diferents sessions de treball, s’ha identificat la necessitat de diferenciar el comerç de perfil familiar i de proximitat, així com el comerç de perfil turístic.

Durant els anys vinents caldrà anar desenvolupant aquestes dues cultures del comerç, tant per as­sumir uns nous rols com per desenvolupar i millorar nous usatges.

El comerç ha de ser un agent de dinamització socioeconòmica clau, i està cridat a ser-ho.

Ha de tenir un paper determinant en l’ocupació de qualitat, i aquest aconseguiment serà un indicador de la musculatura del sector i de la qualitat d’aquest.

El comerç ha de poder esdevenir un dels principals actius de la marca de qualitat de Cardona, a través de la seva qualitat de servei i de producte. Així mateix, el comerç ha de contribuir al posiciona­ment de la marca més enllà del territori, a través de l’organització d’esdeveniments de molta qualitat i del treball cooperatiu amb altres agents socioeconòmics del territori.

És per això que caldrà desenvolupar decididament programes de dinamització del comerç, que con­templin la formació específica, de qualitat i consensuada amb els actors. També serà clau el foment dels projectes cooperatius entre els diferents comerços.

També es considera prioritari acoblar els projectes col·lectius del comerç amb les activitats i esdeve­niments de les línies de Turisme i de la Salut, per així crear sinergies favorables per a tots.

Projectes a desenvolupar:
2.4.1 Creació del cens de locals comercials buits
2.4.2 Projecte d’estudi de màrqueting: Tipologia del client habitual/potencial del comerç de Cardona
2.4.3 Espais actius: Projecte per a la dinamització de l’eix comercial de Cardona a través de la recu­peració de locals buits
2.4.4 Esdeveniment per a la promoció del comerç i la marca Cardona (Exemple: Cardona x2)
2.4.5 Projecte director per reorganitzar el comerç familiar i de proximitat

Anuncis