Cardona Pla Estratègic

Pàgina d'inici » Llibre Blau | Pla Estratègic de Cardona » Persones i qualitat de vida

Persones i qualitat de vida

Anuncis

Línia Estratègica 1
Objectiu general: Promoure la millora contínua de les condicions de vida de la població.

La línia estratègica orientada al desenvolupament de la qualitat de vida de les persones del territori parteix de la consideració de la necessitat d’atendre la dimensió urbana, sociocultural i política dels processos de transformació econòmica.

La promoció del desenvolupament econòmic local no pot entendre’s de manera harmònica si no es conjumina amb l’atenció als serveis a les persones.

Partint de la consideració que el desenvolupament econòmic d’un territori necessita la millora integral de la qualitat de vida de la població, els objectius específics d’aquesta línia estratègica s’orienten a tractar camps existencials clau per a la ciutadania que des de la perspectiva de les administracions públiques configuren els àmbits de demanda principal de serveis a les persones.

És per això que, a part de projectes de dinamització cultural i de foment del sentiment de pertinença, en aquesta línia estratègica s’inclouen temes clau que tenen un efecte directe en la promoció econò­mica, com les polítiques de joventut, l’estratègia formativa del territori i les polítiques d’habitatge.

Programa: 1.1 Ciutadania i participació ciutadana
Aquest Pla estratègic considera el desenvolupament d’un programa d’atenció al foment de la cultura cívica i la implicació ciutadana amb la cura de l’espai públic com a factors clau.

Les polítiques de ciutadania es poden sintetitzar en dos àmbits d’atenció bàsics que es corresponen, dins d’aquest programa, a dos projectes diferenciats: el foment de la cultura cívica i la millora de la relació entre la ciutadania i l’espai públic.

Per una banda, es poden considerar totes aquelles accions que s’orienten a fomentar la cultura cívi­ca, la participació ciutadana i el sentiment de pertinença.
Aquestes són accions que tenen una relació directa amb el foment dels valors immaterials que s’associen amb els territoris atractius i dinàmics en el context de l’economia i la societat del coneixe­ment.

Per altra banda, les polítiques de ciutadania han d’incloure, també, aquelles actuacions que s’orienten a facilitar la cura i el manteniment de la qualitat urbana i el medi ambient pel que fa a les dinàmiques conflictives que sorgeixen en la convivència.

Aquestes són accions que estan vinculades a la millora del veïnatge i a la cura dels valors cívics, que pretenen promoure les regles de convivència bàsiques que han de fer possible el desenvolupament harmònic del territori i en què es tenen en compte, a banda del desenvolupament empresarial, els àmbits social i mediambiental.

Projectes a desenvolupar:

1.1.1 Impuls de la participació ciutadana
1.1.2 Creació del reglament de participació ciutadana
1.1.3 Creació del servei de mediació ciutadana (conflictes i convivència)

Programa 1.2 Ciutadania, espai públic i medi ambient
Tan important és allò que fem com el lloc on passa la quotidianitat. L’espai té un paper rellevant en el dia a dia de les persones, ja que, a través de la seva estètica, funcionalitat i eficiència, esdevé un element transformador de la societat i del progrés de la comunitat.

L’espai públic suposa un element transformador de la societat i, per tant, clau en el desenvolupament local d’un territori. L’espai públic esdevé dinamitzador en la innovació social. L’espai és el lloc on les persones i els projectes escriuen les biografies personals i col·lectives. L’espai és, per tant, una varia­ble clau en el desenvolupament de la ciutadania.

A través d’aquest programa es pretén descriure un model que respongui a satisfer les necessitats urbanístiques d’interès col·lectiu i que ajudi a l’aconseguiment de l’objectiu, tant de la línia estratègica a la qual respon com del programa general d’aquest Pla estratègic: augmentar la qualitat de vida de les persones.

Projectes a desenvolupar:
1.2.1 Millora de la gestió de residus i medi ambient
1.2.2 Pla de manteniment i millora de l’espai públic

Programa 1.3 Joventut
La consideració de les polítiques de joventut com una actuació específica en el si d’aquest Pla estra­tègic de desenvolupament econòmic respon a la voluntat d’atendre, en l’àmbit territorial, una proble­màtica de caràcter estructural especialment preocupant per a la societat contemporània.

Entre les persones especialment afectades pel context de crisi econòmica en què ens trobem, els joves són un col·lectiu que requereix una atenció específica.
És per això que, considerant els condicionants no estrictament locals de la situació d’aquest grup social, però entenent que en l’àmbit local és on es poden desenvolupar en primera instància me­sures pal·liatives orientades a millorar la participació dels joves en el mercat laboral i fomentar els valors vinculats amb l’emprenedoria i la cooperació, aquest Pla estratègic contempla la necessitat d’estructurar una estratègia específica en aquest àmbit.

Per al desenvolupament del Pla i, també, de les actuacions concretes que se’n derivin, l’organisme encarregat haurà de comptar amb els programes específics del Departament d’Economia i Empresa, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i altres organismes afins.

Projectes a desenvolupar:
1.3.1 Elaboració del Pla de joventut
1.3.2 Programa d’ajuts per al lloguer jove
1.3.3 Foment de la cooperació i l’emprenedoria a les escoles i instituts
1.3.4 Elaboració del Pla jove de transició al treball

Programa 1.4 Territori educador
Després de les moltes reunions i actes de participació d’aquest procés de planificació, cal recollir de manera molt considerada la voluntat de fer de la societat cardonina un territori educador.

Educació vol dir desenvolupament humà: facilitar a cada persona que pugui desenvolupar i manifes­tar el millor de si mateixa, a través de promoure i reforçar els seus dons.

Aquest programa té la voluntat de transformar el contacte social quotidià en un recurs educatiu que acosti les persones al voltant del civisme, la consciència social i el respecte incondicional a les perso­nes.

Aquest programa integra la comunitat educativa al procés de desenvolupament social territorial, posant-la en valor i reconeixent el seu paper clau en la reconstrucció social.

Aquest programa integra espais de reflexió per repensar-nos com a comunitat i crear accions per a la millora social continuada. Creiem que el paradigma d’ensenyar és obsolet, i que cal entrar en nous paradigmes en què les persones siguin protagonistes a l’hora d’incidir en una innovació social cons­cient.

Projectes a desenvolupar:
1.4.1 Elaboració del Pla educatiu de la vila de Cardona
1.4.2 Foment de la cultura cívica i el sentiment de pertinença
1.4.3 Sensibilització mediambiental
1.4.4 Projecte per a l’impuls de la cooperació com a valor clau del desenvolupament social i econò­mic

Programa 1.5 Atenció a les persones, orientació, formació i ocupació
La societat del coneixement exigeix, d’una manera cada cop més evident, una formació contínua al llarg de la vida com una condició necessària per al desenvolupament de l’activitat econòmica.

En aquest sentit, aquest Pla estratègic planteja diversos projectes orientats tant a la millora contínua de les persones i les empreses del territori com a la consideració d’una estratègia territorial en l’àmbit de l’educació i la formació.

Aquest programa també sorgeix de la necessitat de considerar que el greu problema d’atur estructu­ral que viuen les societats contemporànies no pot ser tractat d’altra manera que amb accions orien­tades a millorar la formació i l’ocupabilitat de les persones.

El primer projecte que s’inclou en aquest àmbit és el de la consolidació d’una estratègia territorial en l’àmbit educatiu i formatiu.
Aquest projecte ha de servir per coordinar tots els agents formatius del territori i considerar l’organització en xarxa d’accions formatives, assumint, així, la integralitat que implica la formació al llarg de la vida.

És per això que, en el desenvolupament d’un pla educatiu territorial, s’ha de considerar la implicació de tots els centres d’ensenyament reglat en l’etapa d’escolarització obligatòria, l’educació secun­dària i la formació professional reglada, però també les accions i els actors que promouen o poden promoure accions de formació ocupacional orientada a persones en situació de recerca de feina o accions de formació contínua orientades a la millora del capital humà de les empreses.

En segon lloc, aquest programa inclou tant les accions orientades a la dinamització d’una borsa de treball i un servei d’intermediació laboral entre persones i empreses com les accions orientades a la detecció, la planificació i la gestió de la formació ocupacional perquè aquesta s’adeqüi a les necessi­tats del teixit empresarial.

Projectes a desenvolupar:
1.5.1 Borsa de treball i orientació laboral
1.5.2 Planificació i gestió de la formació ocupacional
1.5.3 Projecte d’inserció laboral (Cardona Integral)

Programa 1.6 Model energètic territorial
Davant de la situació present, en què el model energètic actual, basat en l’energia fòssil, està prota­gonitzant una greu situació per al medi ambient i la conservació de l’ecosistema, Cardona, reunida en assemblea, proposa contribuir a un canvi progressiu del model energètic actual vers un altre que sigui respectuós amb el medi ambient.

És per això que la primera acció que es proposa és la de motivar un canvi en la sensibilització ciuta­dana sobre la relació directa entre l’energia i el medi ambient.

Aquest Pla estratègic vol desenvolupar una cultura mediambiental que eduqui i incideixi en les dife­rents activitats de la vida quotidiana.

Per tant, s’estableixen diferents fases d’un procés de canvi de model energètic.

La primera té a veure amb la reeducació mediambiental i ecològica, noves perspectives energèti­ques, un usatge diferent i responsable dels recursos energètics.

Una segona fase en què s’avaluaran quines són les necessitats energètiques del parc domèstic i del parc industrial.

Una tercera fase en què es proposarà un nou model d’obtenció energètica, de conservació energèti­ca i d’usatge energètic.

És per això que aquest és un programa clau per al desenvolupament integral del poble, a diferents nivells: de conscienciació personal, de canvi d’usos i d’incorporació de noves fórmules d’obtenció energètica.

Un canvi cultural vers un canvi col·lectiu de model energètic sostenible i respectuós amb el medi ambient i les persones.

Projectes a desenvolupar:
1.6.1 Canvi de model energètic

Programa 1.7 Dinamització cultural
La cultura d’un poble és el context on les persones es desenvolupen comunitàriament i de manera integral. És per això que cal cuidar-la, vetllar-la i promoure-la.

Dintre del procés d’elaboració del Pla estratègic, la cultura ha estat un element de summa importància a causa de l’intens debat que ha suscitat. La cultura, des de l’inici d’aquest procés, ha estat objecte de reflexió i considerat com un dels actius imprescindibles per esdevenir una comunitat saludable.

Recomanem llegir l’apartat de la cultura que es desenvolupa al document “Objectiu”, d’aquest docu­ment.

A més, en aquest Pla estratègic, la cultura se situa a la part més elevada de l’estratègia, formant part de la visió: “Cal impulsar una realitat cultural intensa com a eix vertebrador de la societat i integrador de les persones”.

Creiem també que la cultura, a part de ser un agent principal de canvi social i personal, ha d’esdevenir un element clau per a la promoció econòmica del territori i que, com a tal, cal saber-la traduir en activitat econòmica de qualitat.

És per això que s’han prioritzat projectes que promouen la cultura del nostre poble com a agent d’innovació social clau i també com a líder i reactivador de la promoció econòmica.
Exemples d’això són la creació del mapa cultural de Cardona, dintre de la línia “Persones i qualitat de vida”, però també altres projectes culturals-econòmics descrits a les línies de turisme i salut.

S’ha identificat la “cooperació” com un dels valors clau del desenvolupament cultural territorial.

A través de la cooperació es poden desenvolupar altres actius tan reactivadors i integradors com són l’emprenedoria, la solidaritat, el treball en equip, el reconeixement de les persones i la millora de l’autoestima com a persones i com a poble.

Projectes a desenvolupar:
1.7.1 Creació del mapa cultural de Cardona
1.7.2 Informe de millores, oportunitats i sinergies en l’àmbit cultural de Cardona
1.7.3 Agenda cultural de Cardona

Programa 1.8 Habitatge
Dins la línia estratègica orientada al desenvolupament integral de les persones, les polítiques d’habitatge són una peça clau.

Les mesures per afavorir l’accés a l’habitatge de les persones joves i les accions orientades a donar suport a persones en situació d’atur que tenen problemes per fer front al pagament del lloguer o la hipoteca s’inclouen en aquest àmbit.

Fruit del treball de la taula sectorial d’habitatge, com també de la primera sessió plenària, així com dels resultats de la diagnosi de l’estudi socioeconòmic del municipi, s’ha identificat la disminució poblacional de Cardona com un factor clau en el seu estancament econòmic i social, deixant alhora compromès el futur de la vila a curt i mig termini.

Les conclusions amb més consens són les següents:

1. Que Cardona pateix una reducció endèmica de la població en els darrers quinze anys que posa i pot posar en qüestió la viabilitat dels seus serveis, la independència de la seva gestió, així com el deteriorament de les seves dinàmiques socials i culturals.

2. Que hi ha dos sectors de la població determinants en la davallada poblacional com són els joves i els nouvinguts, perquè els primers marxen i no s’arrelen al territori, i els segons no hi vénen a viure. Això fa que no hi hagi una rotació diversificada de la població i, per tant, del seu augment.

· Hi ha una clara situació que desfavoreix el jovent en el seu accés a l’habitatge, per diferents motius, com són el preu, l’oferta d’habitatge i la qualitat i equipament de serveis bàsics de les llars.
· S’ha constatat la manca d’atractiu de Cardona a l’hora d’atreure nous ciutadans i ciutadanes, ja sigui per la manca d’oferta i disponibilitat d’habitatge o per la seva estètica i comoditat i ser­veis de les llars.

3. S’ha constatat que Cardona pateix un dèficit de connectivitat i accés a recursos telemàtics, com són els d’internet i la telefonia, la qual cosa contribueix a definir un habitatge poc atractiu per a la seva reutilització i ocupació.

4. S’ha constatat, també, una reducció notable en la qualitat de vida de la gent gran, que viu al nucli antic, a causa d’una reiterada presència de barreres arquitectòniques. Aquest fet disminueix els processos de socialització d’aquest col·lectiu, allunyant-lo, en molts casos, del contacte quotidià i normalitzat de la comunitat i les seves dinàmiques, així com el deteriorament de la vida socioafectiva, clau per al normal desenvolupament de qualsevol persona.

5. Que cal iniciar un procés social de reflexió sobre el model energètic domèstic i un nou model de mobilitat urbana més saludable. Caldrà contemplar conceptes com el medi ambient, la salut, el pai­satge urbà, les energies renovables i la corresponsabilitat social i ecològica.

6. Que, durant les sessions de treball, s’han identificat oportunitats i atractius del municipi com són:

· El paisatge, la situació estratègica entre Manresa i Solsona, així com la proximitat i la bona co­municació per carretera amb la ciutat de Barcelona.
· També s’han identificat com a oportunitat dos jaciments potencials per crear habitatge de quali­tat:
· Un estoc notable d’habitatge desocupat, al nucli antic, amb un clar potencial per dinamit­zar-lo.
· Dos espais urbans amb possibilitat de dissenyar una nova promoció d’habitatge assequible i de qualitat a la Coromina i a les colònies Arqués.

Arribats a aquest punt descriptiu, es van consensuar els següents objectius:

  • Un objectiu general que és millorar l’oferta d’habitatge de qualitat al municipi: tant per augmen­tar la població com per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
  • Tres objectius específics, que són: facilitar als joves l’accés a l’habitatge, facilitar a la gent gran condicions d’habitatge de qualitat, adaptades a les seves necessitats, i millorar l’oferta d’habitatge de qualitat per augmentar la població del municipi i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Projectes a desenvolupar:
1.8.1 Projecte de quantificació de la demanda real d’habitatge [joves, gent gran i nouvinguts]
1.8.2 Projecte de creació del cens d’habitatge desocupat, públic i privat
1.8.3 Projecte d’informe/diagnosi de l’estat d’habitatges i propostes de millora
1.8.4 Projecte per a la supressió de barreres arquitectòniques i accés a l’espai públic
1.8.5 Projecte de permuta parcial d’edificis, que faciliti la seva rehabilitació total, entre propietaris i constructors
1.8.6 Projecte de masoveria urbana
1.8.7 Projecte de promoció d’habitatge a les colònies Arqués (promoció publicoprivada)
1.8.8 Projecte de promoció immobiliària per fer edificació de nova promoció a la Coromina (promo­ció publicoprivada)
1.8.9 Creació d’una borsa de sòl privat disponible per a la promoció i inversió privada
1.8.10 Projecte per implementar la utilització de bici i bici elèctrica
1.8.11 Creació del servei d’intermediació i borsa d’habitatge de lloguer
1.8.12 Pla d’impuls al manteniment de l’habitatge
1.8.13 Projecte de sensibilització social sobre el canvi del model energètic
1.8.14 Projecte-estudi de les necessitats energètiques del municipi
1.8.15 Projecte de descripció del nou model energètic sostenible a les llars

Anuncis