Cardona Pla Estratègic
Anuncis

Línia Estratègica 3
Objectiu general: Promoure el turisme com a element dinamitzador de l’economia de Cardona.

Cardona i el seu territori tenen un potencial endogen que permet pensar en el turisme com un eix vertebrador capaç de repercutir tant en el desenvolupament d’una economia sostenible com en el desenvolupament social i cultural del territori.

Les diferents veus participants en el procés de redacció d’aquest Pla estratègic coincideixen a dir que el turisme ha de ser una oportunitat que faciliti i fomenti el benestar i la qualitat de vida dels ciu­tadans i pugui permetre desenvolupar una societat més oberta, més culta i més humanitzada per a tothom.

Dins d’aquesta línia estratègica s’inclouen quatre grans programes de projectes vinculats específica­ment a la dinamització del sector.

En primer lloc, hi trobem els projectes orientats a millorar els mecanismes de gestió de les tasques de dinamització i coordinació dels diferents operadors de serveis vinculats al turisme.

En segon lloc, hi ha les accions i projectes vinculats a la creació i comercialització de producte i s’hi tenen en compte les accions orientades a la diversificació i segmentació de l’oferta.

En tercer lloc, tenim els projectes orientats a millorar la difusió, la projecció exterior i el màrqueting de l’oferta turística del territori.

Finalment, el quart programa d’aquesta línia estratègica fa referència a la millora de la qualitat urbana i de les infraestructures viàries que han de beneficiar l’activitat turística del territori.

Programa 3.1 Gestió de la dinamització turística
El programa de gestió de la dinamització turística complementa la línia estratègica de gestió del desenvolupament territorial que s’inclou de manera específica en aquest Pla estratègic.

Per tant, les accions orientades a facilitar la governança entre actors públics i privats pel que fa a la dinamització turística del territori s’han de considerar en paral·lel i de manera coordinada amb els altres projectes de millora de la gestió global de desenvolupament econòmic del territori.

Com a projectes que s’inclouen específicament en aquest àmbit cal considerar, en primer lloc, la reorganització de l’Oficina de Turisme municipal i el paper de la Fundació Cardona Històrica amb relació al nou organisme de gestió del desenvolupament i la promoció econòmica del territori.

En segon lloc, s’inclou, també, el desenvolupament d’accions orientades a promoure l’impuls de l’associacionisme del sector privat que opera oferint serveis i recursos en aquest àmbit de desenvolu­pament econòmic.

La cooperació entre actors i l’estructuració de canals per a la participació d’aquests en l’estratègia de dinamització turística en primera instància, però també, en un sentit més global, a la resta d’àmbits de dinamització econòmica, es considera un requisit necessari per assolir l’objectiu general d’aquesta línia estratègica.

Projectes a desenvolupar:
3.1.1 Reorganització de l’organisme de dinamització turística
3.1.2 Impuls a l’associacionisme del sector turístic

Programa 3.2 Creació de producte turístic
Entre els objectius específics del programa de creació de producte turístic cal destacar l’interès per impulsar el creixement i la qualitat del turisme de Cardona a través de la millora dels serveis, però també a través de cercar una millora del tipus de públic destinatari dels serveis turístics de la vila.

En aquest sentit, s’hi inclou l’objectiu específic d’una transició del turisme sense pernoctació cap al turisme amb estada. Els projectes orientats a donar valor al producte turístic de la vila de Cardona consideren tant l’augment de l’oferta de serveis a través de la diversificació i segmentació d’aquesta com la millora contínua de la qualitat i l’atractivitat dels serveis.

De manera complementària a les accions orientades a crear oferta turística, dins d’aquest programa s’inclouen els projectes sectorials que promouen la singularització de l’oferta turística de la vila.

Això inclou la definició d’accions específiques en diferents àmbits temàtics vinculats a l’activitat tu­rística que diferencia el territori de manera especial com són la gastronomia, la història i el patrimoni arquitectònic, el turisme de natura i paisatge, i el turisme de la sal.

Considerant les particularitats de Cardona pel que fa a l’oferta turística, el programa de creació i co­mercialització inclou també l’organització i gestió d’esdeveniments estratègics com són fires i mer­cats, que puguin actuar com a revulsius de l’oferta turística del territori.

Finalment, també dins d’aquest mateix programa es consideren les accions que poden incloure’s dins el projecte de formació i millora de l’oferta comercial i turística de la vila.

En aquest projecte s’inclouen aquelles accions orientades a facilitar processos de millora contínua de les activitats ja existents.

Projectes a desenvolupar:
3.2.1 Creació d’oferta turística
3.2.2 Promoció de la gastronomia autòctona com a actiu turístic
3.2.3 Conversió de la història, la cultura i el patrimoni arquitectònic com a actius turístics
3.2.4 Industrialització de la cultura
3.2.5 Impuls del turisme de natura i paisatge
3.2.6 Disseny, promoció i impuls del turisme de la sal
3.2.7 Organització d’esdeveniments específics
3.2.8 Formació i millora de l’oferta comercial i turística

Programa 3.3 Organització d’esdeveniments i fires
Dintre de la promoció del turisme, i com a element dinamitzador clau, aquest pla estratègic contem­pla l’organització d’esdeveniments i fires.

Històricament els esdeveniments i fires permeten obrir les portes de les poblacions a persones vingudes de fora, les quals enriqueixen cultural, social i econòmicament la realitat del poble, transformant el pai­satge habitual en un de més divers i diferent.

Els esdeveniments i fires són agents de canvi que poden aportar riquesa cultural aprenentatge social.
Els esdeveniments i fires han de ser revulsius de l’activitat cultural i econòmica del poble, promovent la inno­vació social, la recreació de nous escenaris i l’aprenentatge innovador i col·lectiu.

És per això que caldrà impulsar esdeveniments relacionats amb la cultura, tals com jornades temàtiques, cicles de conferències i organització de cicles de concerts.

Aquest programa vol crear complicitats amb els programes del comerç i amb la línia de la Salut Inte­gral, per així crear sinergies i enriquidores per un poble més viu, més proactiu i més cosmopolita.

Projectes a desenvolupar:
3.3.1 Impuls, disseny i organització de jornades temàtiques i culturals
3.3.2 Impuls i dinamització del mercat dominical
3.3.3 Impuls, disseny i organització de cicles de concerts

Programa 3.4 Màrqueting i projecció del producte turístic
L’estratègia de màrqueting turístic de la vila de Cardona implica l’establiment d’un pla d’acció orien­tat a promoure la projecció del producte turístic. En aquest sentit, en primer lloc es consideren les accions encaminades a reforçar la identificació de l’oferta turística del territori amb una marca pròpia que defineixi la vila de Cardona.

Aquestes accions parteixen de la catalogació dels recursos i serveis turístics realitzada en el si del programa de creació de producte turístic i estableixen una estratègia concreta que va des de la defi­nició d’un imagotip fins a l’establiment d’esdeveniments de promoció específics en punts neuràlgics com Barcelona.

També en el programa de màrqueting del producte turístic s’inclou un projecte d’organització de la comercialització a través de la creació d’una central de reserves i venda on-line.

Aquest projecte, que també té relació amb l’anterior programa de dinamització turística, s’orienta a l’articulació d’una plataforma web dels operadors turístics del territori que vehiculi el seu treball en xarxa per a la difusió de la destinació i l’atracció de potencials visitants mitjançant la comercialització i reserva de recursos i serveis.

Finalment, per a la disseminació del coneixement sobre la vila de Cardona i l’atracció de possibles visitants, en aquest programa de comercialització dels atractius del turisme al territori es considera el desenvolupament d’un projecte d’apadrinament del territori per part de persones amb projecció pública.

Amb aquest projecte, mitjançant el compromís de persones amb certa presència en l’esfera pública, es pretén promoure la prescripció del territori com una destinació turística interessant i atractiva.

Projectes a desenvolupar:
3.4.1 Creació de la marca de Cardona
3.4.2 Creació de la central de reserves i venda on-line
3.4.3 Programa d’apadrinament de l’oferta turística [mecenatge]
3.4.4 Pla de màrqueting

Programa 3.5 Millores urbanes
L’estratègia de dinamització turística requereix l’atenció sobre aspectes urbanístics diversos, que van des de la rehabilitació i estat de conservació dels edificis més antics fins a qüestions infraestructurals i l’accessibilitat del territori, entre altres, que han de facilitar i potenciar l’atractivitat de la destinació i el flux de visitants.

En aquest programa s’inclouen els projectes que tenen una naturalesa urbanística des de la perspec­tiva de la dinamització turística.

En primer lloc, es contempla la redacció i execució d’un pla de millora de l’accessibilitat del territori. En aquest projecte s’inclou l’anàlisi i la modificació de les indicacions vials amb destinació a la vila de Cardona, l’estudi sobre els accessos a la vila i la mobilització d’esforços per a la millora dels serveis de transport públic que poden incidir en la millora de la connectivitat del territori.

En un altre projecte, dins d’aquest programa, es consideraran les accions orientades a millorar la senyalització de la xarxa de camins i rutes del municipi.

També, dins del programa, s’hi inclouran les accions per a la millora de les places d’aparcament del municipi i es tindran en compte les particularitats requerides per a l’aparcament d’autocars i autoca­ravanes.

Finalment, també dins d’aquest programa de millores urbanes vinculades a la dinamització turística, es consideraran les accions vinculades a la cura de l’estat de conservació de les façanes del munici­pi, entenent que aquest és un aspecte clau per a la promoció turística del territori.

Projectes a desenvolupar:
3.5.1 Millora de l’accessibilitat del territori
3.5.2 Pla de camins i rutes
3.5.3 Creació d’infraestructures d’aparcament per a turisme de caravana, autocars i cotxes
3.5.4 Pla de millora de façanes i edificis de Cardona
3.5.5 Recuperació i restauració del Cinema Modern

Anuncis