Cardona Pla Estratègic

Pàgina d'inici » Llibre Blau | Pla Estratègic de Cardona » Un nou model de gestió i governança

Un nou model de gestió i governança

Anuncis

Línia Estratègica 5
Objectiu general: Promoure la cooperació i, de manera conjunta amb la ciutat de Solsona, el desenvolupament local i la promoció econòmica.

Aquest Pla estratègic compta amb una línia específica que s’ocupa de les tasques vinculades a l’organització del desenvolupament i la governança.

El principal objectiu d’aquesta línia estratègica és el de fomentar la cooperació Cardona – Solsona en l’àmbit del desenvolupament local i la promoció econòmica.

També hi trobem la voluntat de professionalitzar la gestió d’aquesta promoció econòmica i crear un organisme que s’ocupi de l’execució, seguiment i avaluació d’aquest pla d’acció.

Finalment, cal destacar l’interès per fomentar la cooperació entre tots els actors, siguin administra­cions públiques, entitats privades o persones físiques, que tenen un paper important en el foment del desenvolupament local i la promoció econòmica.

Programa 5.1 Organització del desenvolupament
L’organització del desenvolupament es compon de dos projectes específics. En primer lloc la crea­ció d’un organisme de cooperació entre Cardona i Solsona.

Aquest projecte inclou les accions necessàries per a la posada en marxa d’un ens que requerirà un procés de definició de competències, aplegament dels recursos humans disponibles per part dels dos municipis i en especial implicarà la contractació d’una gerència especialitzada.

Per altra banda el programa d’actuacions que s’orienta a l’organització del desenvolupament en con­cret compta amb el repte d’impulsar l’execució el seguiment i l’avaluació d’aquest pla estratègic.

Projectes a desenvolupar:
5.1.1 Organisme de cooperació Cardona –Solsona
5.1.2 Impuls del pla estratègic
5.1.3 Creació de l’observatori socioeconòmic territorial

Programa 5.2 Governança
El foment i la cura de la governança és un dels factors clau en la gestió del desenvolupament i la promoció econòmica. En aquest sentit, aquest programa s’orienta al foment de la concertació de les administracions públiques que poden participar d’aquest projecte de promoció econòmica.

Aquesta concertació es pot donar tant en l’àmbit local entre els ajuntaments del territori com amb administracions de caràcter supralocal que poden donar suport a algun dels projectes que s’inclouen en aquest Pla estratègic.

Per altra banda, la governança també es fomenta a partir de la promoció de partenariats entre el sec­tor públic i el privat. En aquest sentit, també es contempla com a clau el foment de la participació i la comunicació entre administracions i actors privats, ja sigui organitzats a través d’entitats ciutadanes, d’organitzacions de la societat civil o d’associacions de professionals orientades a l’articulació de necessitats dels actors privats que operen en un sector.

Projectes a desenvolupar:
5.2.1 Foment de la cooperació entre administracions públiques
5.2.2 Foment de la cooperació amb el sector privat

Programa 5.3 Projecció internacional de Cardona
Aquest procés de planificació estratègica considera important iniciar accions perquè Cardona tingui presència a Europa i al món, des dels àmbits de la cultura, la societat i la promoció econòmica.

Cardona, a causa de la seva compromesa implicació en el desenvolupament del territori i la qualitat dels seus projectes, creu estratègic poder participar activament en projectes europeus afins als nos­tres, que ens potenciïn i ens puguin enriquir cultural, econòmica i socialment.

Cal que aquest programa ajudi a la millora de la visibilitat de la marca Cardona al món, en aquells projectes que considerem estratègics.

Cal començar a tenir presència als llocs on durant els anys vinents es prendran decisions estructu­rals quant a l’economia, la cultura i el desenvolupament.

Els nostres projectes han de tenir la capacitat per donar riquesa al nostre poble i, si és així, també aportar riquesa a la comunitat internacional.

Una altra raó per tenir presència al món és per accedir a noves línies de finançament per a projectes considerats estratègics.

Cal que el dispositiu de cooperació Cardona-Solsona pugui liderar i explorar nous ponts de diàleg, representació i comunicació activa al món.

Hem de conèixer les estructures de la UE, treballar i obtenir contactes de qualitat i promoure una empatia a l’exterior pel nostre projecte i compromís amb la comunitat i amb el món.

Hem d’aconseguir una comunicació fluida i còmoda amb diferents oficines internacionals, que pu­guin acompanyar i assessorar el desenvolupament dels nostres projectes i del nostre futur dintre d’un món global i local a l’hora.

Projectes a desenvolupar:
5.3.1 Posicionament de Cardona al món

Anuncis