Cardona Pla Estratègic

Pàgina d'inici » Un estudi sòcio-econòmic

Un estudi sòcio-econòmic

Anuncis

Estudi sòcio-econòmic | Cardona: població, atur, ocupació i empresa

DESCARREGAR

Sumari
Cardona: població i atur
Dades generals sobre població
Població activa
L’atur: visió general
Evolució de l’atur des de 2005. Diferències de gènere
L’atur entre els diferents grups d’edat
L’atur i el nivell d’estudis
Les activitats econòmiques afectades per l’atur
Atur i immigració
Protecció de les persones sense feina
L’ocupació a Cardona
Les contractacions: evolució i diferències de gènere
Evolució de la contractació segons grups d’edat
Evolució de la contractació segons sectors productius
Evolució de la contractació segons el nivell d’estudis
Evolució de l’ocupació segons el tipus d’ocupació
Evolució de l’ocupació segons la mida de l’empresa
Tipologies de contractes
La contractació en empreses de treball temporal (ETT)
Afiliacions a la Seguretat Social (Règim General i Autònoms)
Cardona: teixit empresarial
Activitat industrial
Activitat comercial
Activitat turística
Indicadors macroeconòmics
El sector de la construcció
Conclusions – recomanacions

Anuncis